نظارت

نظارت یکی از مهم ترین اقدامات برای ارزیابی نتایج فعالیت های صورت گرفته محسوب می شود و بدون آن امکان حصول اطمینان از روند پیشرفت برنامه ها و میزان تحقق اهداف از پیش تعیین شده وجود ندارد.

پس از مشاوره، اجرای برنامه ها و آموزش استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیکی، لزوم نظارت بر اجرا و پیشبرد این برنامه ها توسط صاحبان کسب و کارها بسیار ضروری است، و به همین منظور شرکت داده تجارت با نظارت دقیق بر فرآیندهای اجرایی برنامه ها، می تواند میزان حصول یا عدم حصول نتایج مورد انتظار را ارزیابی و نسبت به اصلاح آنها اقدامات به موقع را به انجام رساند.

ما دوست داریم درباره کسب و کار شما بیشتر بدانیم

با ما تماس بگیرید تا با شناخت از کسب و کار و نیازهای شما، راهکارهای مناسبی ارائه کنیم.