ما از طریق عکسی که با دوربین مان می گیریم، می توانیم به تمام کتاب هایی که خوانده ایم، تمام موسیقی هایی که تا به امروز شنیده ایم و تمام عشق ها و علاقه هایی که بین شان وجود داشته است، دست یابیم.